Курс викладається здобувачам освіти рівня "магістр" спеціальності 051 (Економіка) на Юридичному факультеті у 3 семестрі в об'ємі 2 кредитів (60 годин, з яких 20 аудиторних). 

Форма контроля: Залік. Форма проведення: тест + ПМК.