Даний курс складений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм. Відповідно до навчального плану курс викладається у 4-му семестрі.
На вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.


Даний курс складений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм. На вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит


Даний курс складений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм. На вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит


 


Даний курс складений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм. На вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Форма підсумкового контролю - іспит.

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Менеджмент вищої освіти» складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

 Загальна кількість годин – 120            кредитів – 4

Курс і семестр вивчення 1 курс, 1,2 семестри

Форма контролю - залік.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: система управління закладом вищої освіти на основі концептуальних засад та методологічних знань з менеджменту.

Нові освітні технології, які забезпечують ефективне формування у здобувачів освіти свідомих мотивацій, умінь та навичок, необхідних компетенцій в галузі управління та можливості реалізації їх в педагогічному процесі.