Даний курс складений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм. На вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит