Дистанційний курс «Педагогіка» є модулем навчальної дисципліни за вибором університету «Педагогіка» для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології і складається з трьох змістових модулів – «Загальні основи педагогіки. Особистість вчителя», «Теорія виховання», «Дидактика».

Під час вивчення курсу студенти знайомляться із загальними основами педагогіки, сутністю, принципами, змістом, формами і методами навчально-виховного процесу, оволодівають умінням застосовувати отримані знання у практичній діяльності.