Курс розрахований на студентів факультету іноземної філології першого (бакалаврського) рівня навчання денної та заочної форм за спеціальністю 014.02 Середня освіта Мова і література (німецька). Рік підготовки – 4, кількість кредитів – 3, загальна кількість годин – 60 (денна), 75 (заочна). Вид контролю – залік.