Курс розрахований на студентів факультету іноземної філології першого (бакалаврського) рівня навчання заочної форми за спеціальністю 014.02 Середня освіта Мова і література (німецька). Рік підготовки – 4 (7, 8 семестри). Вид контролю – залік.