Метою вивчення дисципліни «Практика німецького усного і писемного мовлення» є: формування необхідної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 

На вивчення дисципліни відводиться  13 кредитів (390 годин).