Безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти складена для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, проводиться у 6 семестрі.
На проходження БППП відводиться 3 кредити ЄКТС: 90  годин
Форма контролю - залік.

Рідна школа - початкова: НУШ