"АНГЛІЙСЬКА МОВА"
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
2 курсприродничий факультет (ДВВ)

 • Предмет вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова»: фонетика, граматика, лексика англійської мови. Англійська мова – це дисципліна, що навчає практичному оволодінню навичками усного та писемного мовлення в комунікативних цілях, а також є основою для подальшого розвитку мовознавчих навичок і знань студентів, що знадобляться під час складання тесту з іноземної мови у складі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для осіб, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня «магістра» на основі здобутого ступеня вищої освіти.
 • Метою викладання навчальної дисципліни Англійська мова» є розвиток умінь та навичок практичного володіння іноземною мовою, тобто розвиток мовних навичок і мовленнєвих умінь студентів для здійснення спілкування англійською мовою у професійній сфері та у межах сфер спілкування визначених згідно з вимогами діючих стандартів. Навчальна дисципліна зорієнтована на формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності шляхом засвоєння лексико-граматичного та фонетичного мовного матеріалу і тренування умінь і навичок студентів у говорінні, читанні, письмі, аудіюванні, створення позитивної мотивації навчання.

Кількість годин:

 • V сем. – 1,5 кредита;
  • Загальна кількість годин – 45 годин;
   • Аудиторних годин –18 годин
 • VI сем.  1,5 кредита;
  • Загальна кількість годин – 45 годин;
   • Аудиторних годин –18 годин.