Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» («магістр»), галузі знань 01 Освіта   спеціальності 017Фізична культура і спорт.

     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредитів ЄКТС 120 годин.