Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» («магістр»), галузі знань 01 Освіта   спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться  20  кредитів ЄКТС   600   годин.