Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни Спортивно-педагогічне вдосконалення складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» («магістр»), галузі знань 01 Освіта   спеціальності 014 Середня освіта(Фізична культура).

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться  20  кредитів ЄКТС _600  годин.