Предмет вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки»: теоретичні аспекти лексикології, стилістики, фонетики граматики, англійської мови. Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки(або за професійним спрямування) – це дисципліна, що формує у студентів професійну наукову компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними аспектами професійної  іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань та передбачає поглиблення у студентів навичок англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності (зокрема прагматичної, дискурсивної та стратегічної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах.

Міждисциплінарні зв’язки: практичний курс англійської мови, англійська мова для академічних цілей, ситуативна англійська мова, методика викладання іноземної мови, дисципліни професійного спрямування, стилістика та лексикологія  англійської мови, компаративістика та інші дисципліни гуманітарного циклу.

Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни «Англійська мова з урахуванням галузевої підготовки» полягає в навчанні студентів активно використовувати іноземну мову, яка реалізується через уміння адекватно виражати власні думки іноземною мовою, а також розуміти висловлювання інших людей, виражені цією мовою; ознайомити студентів зі специфікою курсу навчання англійської мови за професійним спрямуванням, сформувати у студентів англомовну професійно орієнтовану комунікативну компетентність для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.