Дисципліна «Сучасні еволюційні концепції» викладається  на 1 курсі в 1 та 2-му семестрах  для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня галузі знань 09 Біологія  спеціальності  091 Біологія  (Лекцій - 10 год., практичних робіт – 20 год., самостійної роботи – 60 год.) та галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)  (Лекцій - 10 год., практичних робіт – 20 год., самостійної роботи – 60 год.).

Мета навчальної дисципліни «Сучасні еволюційні концепції» - формування природно наукового світогляду, біологічного мислення, поглиблення розуміння закономірностей розвитку органічного світу, формування біоцентричного світогляду майбутніх фахівців.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні еволюційні концепції»є:

·     розкриття невирішених проблем СТЕ;

·     висвітлення основних методів вивчення еволюційного процесу в альтернативних теоріях еволюції;

·     визначення основних напрямків та шляхів еволюції органічного світу в  наукових та ненаукових альтернативних теоріях;

·     визначення місця людини в системі світу тварин та її еволюція з точки зору альтернативних теорій;

·     визначення методологічного та світоглядного значення альтернативних еволюційних теорій;

·     формування природно-наукового світогляду, біологічного мислення.