Дисципліна «Методика викладання спеціальних дисциплін у ВНЗ» забезпечує засвоєння основних принципів, методів, форм організації, технологій виховної, навчальної, організаторської діяльності викладача у вищій школі; надання магістрам спеціальності «Дизайн» цілісної і логічно послідовної системи знань про дидактику підготовки фахівців вищої кваліфікації.

У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають: теоретичними засадами методики викладання у вищій школі; специфікою методів викладання у структурі процесу навчання у вищій школі; психолого-педагогічними умовами впровадження освітніх технологій викладання фахових дисциплін у вищій школі; методичними основами викладання фахових дисциплін у вищій школі; методологічними основами викладання фахових дисциплін у вищій школі; дидактичними основами управління навчально-творчою діяльністю здобувачів вищої освіти.