Програма вибіркової навчальної дисципліни «Розробка виробів складних покроїв та їх моделювання» складена відповідно до освітньої програми "Дизайн" підготовки фахівців другого "магістерського" рівня вищої освіти , галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин.