Навчальна дисципліна блоку вільного вибору «ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВАЖКИХ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ» викладається на другому (магістерському) рівні.  Метою викладання є ознайомлення магістрантів з принципами, методами, прийомами діагностичної та корекційної-розвивальної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями.

Основні завдання дисципліни:

·  сформувати уявлення про теоретично-методологічні, методичні  аспекти організації та проведення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення;

·  ознайомити магістрантів із принципами, методами, прийомами, методиками логопедичного та психолого-педагогічного обстеження дітей із мовленнєвими порушеннями, диференційною діагностикою важкої мовленнєвої патології;

·  забезпечити теоретичну і практичну готовність майбутніх фахівців до організації корекційної роботи з урахуванням результатів комплексного вивчення дитини і здійснення корекційного впливу на підставі наслідків логопедичного і психолого-педагогічного її обстеження;

·  сформувати в магістрантів знання, уміння, що забезпечують реалізацію  особистісно-орієнтованого підходу під час організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення.


Дисципліна вивчається у першому семестрі