Навчальна практика з зоології хребетних здійснюється у формі регулярних екскурсій, які супроводжуються збором фактичного матеріалу про фауну місцевості та його подальшою обробкою в камеральних умовах, самостійними спостереженнями студентів з освоєнням елементарних методик.

 Під час екскурсій студенти навчаються правильно вести польові щоденники, занотовувати до них власні спостереження, фіксувати тварин, або явища за допомогою керівника

 По завершенні практики проводиться захист студентських звітів та їх оцінювання. З-поміж головних завдань навчальної практики варто відзначити наступні:

1. Ознайомити студентів з основними еколого-фауністичними комплексами хребетних тварин району практики, продемонструвати різноманіття видів та складну структуру взаємозв’язків та взаємодій тварин між собою та з довкіллям.

2. Ознайомити студентів з видовою структурою фауни хребетних основних типів біотопів; біологічними особливостями фонових видів, їх значенням.

3. Навчити студентів ідентифікувати основних представників хребетних тварин за зовнішніми ознаками, голосом та характерними слідами життєдіяльності.

 4. Навчити планувати та здійснювати зоологічні екскурсії, закладати тривалі спостереження за тваринами, збирати тематичні колекції та матеріали для музейних фондів з мінімізацією шкоди для довкілля.

5. Сформувати уявлення про основні принципи організації та методики проведення самостійних наукових досліджень фауни та екології хребетних тварин.

6. Сформувати еколого-природоохоронний світогляд студентів. За підсумками навчальної практики з зоології хребетних студент повинен:

знати:

- найбільш уживані методики вивчення біології та екології хребетних тварин; - найтиповіші види хребетних тварин основних біотопів району практики;

 - екологічні особливості типових представників хребетних тварин свого регіону;

- екологічні групи хребетних тварин різних екосистем; - характерні риси адаптації тварин до умов середовища.

вміти:

- здійснювати польові та стаціонарні спостереження за тваринами;

- візуально та акустично ідентифікувати види тварин в польових умовах;

 - визначати тварин за слідами їх життєдіяльності;

- відбирати матеріали та зразки для аналізу в камеральних умовах;

- працювати з визначниками хребетних тварин.