Дисципліна  "Жестова мова » викладається на ІII курсі в VI семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 «Спеціальна освіта» в наступному обсязі: лекції – 18 год., практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 72 год.

Метою викладання навчальної дисципліни «Жестова мова» є: оволодіння теоретичними знаннями навчання і виховання дітей з недоліками слуху, формування професійних умінь і навичок, в оволодінні невербальними навичками комунікації дітей з вадами слуху за допомогою дактилологією та жестової мови, розвиток креативних здібностей студентів і прагнення їх до самовдосконалення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Жестова мова» є :

1.     розкрити теоретико - методологічні основи сурдопедагогіки;

2.     познайомити з особливостями розвитку різних груп осіб з недоліками слуху ( глухі, туговухі, пізнооглохлі) в порівнянні з нормою;

3.     розглянути особливості  психолого - педагогічного аспекту виховання і навчання дітей з різними ступенями сенсорної недостатності ;

4.     розкрити сутність навчально - виховного процесу : принципів, завдань, змісту, методів і форм виховання дітей з різними ступенями сенсорної недостатності ;

5.     показати нові досягнення в галузі спеціальної освіти, перспективи розвитку глухих та слабочуючих за допомогою новітніх технологій в галузі сурдопедагогіки та суміжних з нею дисциплін.