Дисципліна  "Основи сурдопедагогіки» викладається на ІII курсі в VI семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в наступному обсязі: лекції – 18 год., практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 72 год. 

Для спеціальності 012 "Дошкільна освіта" (заочна форма) викладається на III в VI семестрі в наступному обсязі: лекції – 10 год., практичні заняття – 10 год.,  012 Дошкільна освіта (заочна форма) викладається на III в VI семестрі в наступному обсязі: лекції – 10 год., практичні заняття – 10 год., самостійна робота – 100 год. 

Для спеціальності  012 "Дошкільна освіта" викладається на II в IV семестрі в наступному обсязі: лекції – 4 год., практичні заняття – 8 год., самостійна робота – 78 год.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи сурдопедагогіки» є: оволодіння теоретичними знаннями навчання і виховання дітей з недоліками слуху, формування професійних умінь і навичок, оволодіння навичками комунікації дітей з вадами слуху – дактилологією та жестовим мовленням, розвиток креативних здібностей студентів і прагнення їх до самовдосконалення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи сурдопедагогіки» є :

1.     розкрити теоретико - методологічні основи сурдопедагогіки;

2.     познайомити з особливостями розвитку різних груп осіб з недоліками слуху порівняно з нормою;

3.     розглянути психолого - педагогічні аспекти виховання і навчання дітей в дошкільному віці з позиції особисто - діяльнісного підходу;

4.     розкрити суть принципів, завдань, змісту, методів і форм виховання і навчання дошкільників з порушеннями слуху;

5.     показати новітні досягнення і перспективи розвитку сурдопедагогіки і суміжних з нею дисциплін.