Дисципліна «Загальна цитологія» викладається на І курсі в І семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 09 Біологія  спеціальності  091 Біологія  та галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності  014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) в наступному обсязі: лекцій - 14 год., лабораторних занать - 22 год., самостійної роботи - 54 год.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення морфології і функцій клітини, з’ясування загальних закономірностей організації клітинних структур і внутрішньоклітинних процесів, універсальних для всіх клітин, а також загальні закономірності організації регуляторних інтегративних механізмів цілісної клітини. Предметом цитологічних досліджень є конкретні різновидності клітин (клітини про- і еукаріот, клітини тваринних і рослинних одноклітинних і багатоклітинних організмів, а в межах останніх – клітини різних напрямів спеціалізації).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна цитологія» є :

   знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної цитології;

   висвітлення основних етапів, сучасних положень та перспектив розвитку клітинної теорії;

   виявлення структурно-функціональних взаємозв’язків між елементами системи клітини;

   формування уявлень про еволюцію клітини та її окремих структур і функцій.