Дисципліна «Методи аналізу та подання результатів наукових досліджень та принципи академічної доброчесності» викладається на І курсі в ІІ семестрі для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей  014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 014  Середня освіта (Природничі науки) в наступному обсязі: лекцій - 20 год., практичних занять - 20 год., самостійної роботи - 80 год.

Метою вивчення дисципліни «Методи аналізу та подання результатів наукових досліджень та принципи академічної доброчесності» є ознайомлення здобувачів із сучасними вимогами до науково-дослідницької роботи, принципами планування наукового дослідження, умовами проведення спостережень і експериментів, їх аналізом та вимогами до їх організації, формами наукової звітності та принципами академічної доброчесності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи аналізу та подання результатів наукових досліджень та принципи академічної доброчесності» є

    Ознайомлення здобувачів з методологією наукових досліджень, основними принципами їх організації та проведення;

    Планування магістерського дослідження та правила його оформлення;

    Ознайомлення здобувачів з основними методами аналізу та обробки результатів наукового дослідження;

    Ознайомлення здобувачів з формами наукової звітності;

    Формування поняття та умови дотримання академічної доброчесності.