Дисципліна "Основи лабораторної діагностики" викладається в межах курсу "Біологія, екологія та лабораторна діагностика" із блока вільного вибору на ІІІ курсі в 5-му семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 09 Біологія  спеціальності  091 Біологія (Лекцій - 20 год., лабораторних робіт – 40 год, самостійної роботи - 90 год..)

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи лабораторної діагностики» є :

  • ознайомити здобувачів вищої освіти з основними поняттями морфології і фізіологічної ролі клітин кісткового мозку і периферичної крові;
  • сформувати систему знань і умінь щодо дослідженнь морфологічних особливостей крові в нормі та при різних патологічних станах, складу і властивостей біологічних матеріалів при різних захворюваннях;
  • формування у студентів навичок виконання  досліджень, виявляти можливі відхилення від норми в складі і морфології біологічного матеріалу при фізіологічних і патологічних процесах.