Дисципліна викладається на 1 курсі, в 1 семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 01- Освіта, спеціальності 014 - Середня освіта (Біологія та здоровя людини). 

Основним змістом навчальної дисципліни є раціональне та ефективне використання грунтових ресурсів, що  є однією з головних проблем народного господарства нашої країни. Це обумовлено тим, що по відношенню до людського суспільства грунт виступає у двох аспектах: з одного боку, це фізичне середовище, життєвий простір людини, з іншої – економічна основа, засіб виробництва, що користується величезним попитом, адже переважна більшість продуктів харчування отримується завдяки грунтам.

Метою викладання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство»  є формування у здобувачів вищої освіти поняття про визначальне значення ґрунту у природі та суспільстві, надання комплексу знань та умінь щодо раціонального використання та охорони ґрунтів, уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності на їх властивості, а також збереження і відтворення ґрунтової родючості.