Предмет вивчення навчальної дисципліни: фундаментальні процеси спадковості, мінливості та реалізації спадкової інформації, а також їхня практична реалізація.

Метою викладання навчальної дисципліни «Молекулярна біологія з основами біотехнології» є: формування цілісного уявлення про молекулярні основи функціонування живої клітини та методологію її дослідження. Забезпечення професійної підготовки студентів  шляхом формування системи знань та уявлень щодо біотехнології як одного з найбільш перспективних та прогресуючих напрямків науково-технічної та промислової діяльності людини.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Молекулярна біологія з основами біотехнології» є: формування уявлень про сучасний стан біотехнології та її вплив на життя людини, оволодіння знаннями про  основні методи біотехнологічних досліджень, знайомство з технологіями створення рекомбінантних ДНК,  формування у студентів здатності до самостійної оцінки досягнень біотехнології та генної інженерії, забезпечення навичок самостійного набуття знань у відповідній галузі.

          

Дисципліна викладається студентам 4 курсу спеціальностей 091 та 014 в 2 семестрі