Навчальна дисципліна "Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин" викладається у першому семестрі для здобувачів першого курсу спеціальностей 091 Біологія і  014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). 

Призначення навчальної дисципліни полягає у формуванні знань про: загальні принципи організації тіла вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів; вегетативне і безстатеве розмноження, статеве відтворення.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування у здобувачів вищої освіти повного і стійкого уявлення про основні закономірності структурної організації тіла вищих рослин;

- вміння аналізувати зміни морфологічної і анатомічної будови, що відбуваються  під дією факторів довкілля;

- знання про особливості вегетативного і безстатевого розмноження та статевого відтворення/

- вміння працювати з мікроскопами, виготовляти тимчасові препарати, робити біологічні рисунки.