Дисципліна викладається на курсі, в 5 семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 01- Освіта, спеціальності 014 - Середня освіта (Біологія та здоровя людини). Відноситься до вибіркових дисциплін.

Основним змістом навчальної дисципліни є ознайомлення з науковими та виробничими основами землеробства, рослинництва, плодівництва, агрохімії та тваринництва. Курс "Основи сільського господарства" представляє собою спеціалізовану дисципліну тісно пов’язану із фундаментальними та фаховими дисциплінами, серед яких: ґрунтознавство, ботаніка (анатомія та морфологія і систематика рослин), фізіологія рослин, основи екології, хімія, біогеографія, зоологія.

Метою викладання навчальної дисципліни "Онови сільського господарства" є формування у здобувачів знань про основи сільськогосподарського виробництва як цілком біологічного виробництва, основою якого є природні фактори — ґрунт, рослина, клімат та соціально-економічні фактори; створення чіткої уяви про методи агрохімічного та фізико-хімічного аналізу, польового та вегетаційного дослідів, селекційну роботу, вирощування, годування великої рогатої худоби.