Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) та Спеціальність 091 Біологія 


Курс "Анатомія людини" читається на 2 курсі у першому семестрі, включає 12 лекційних годин, 36 годин лабораторних занять і 72 години самостійної роботи. В кінці курсу іспит


Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія людини» є: вивчити структурно-функціональні особливості організму людини, його органів та систем; розглянути організм, як єдине ціле, нерозривно пов’язане із зовнішнім середовищем, вивчити взаємодії форми і функції в філогенетичному та онтогенетичному аспектах. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

Теоретичні – вивчити будову тіла людини, його складових – систем, органів та тканин, на основі сучасних досягнень макро- та мікро анатомії, фізіології, біології; - в процесі вивчення анатомії людини розглянути індивідуальні, статеві та вікові особливості організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез); анатомо-топографічні взаємовідносини органів, їх рентген анатомію, показати варіанти мінливості органів; - під час вивчення анатомії органів, систем органів та апаратів прищепити студентам системний підхід до розуміння будови організму в цілому, всебічно розкрити взаємозв’язок та взаємозалежність окремих частин організму; - виробити у студентів наукове уявлення про взаємозалежність та єдність структури і функції органів людини, їх мінливості в процесі філогенезу та онтогенезу; - показати взаємозв’язок організму в цілому з мінливими умовами середовища, вплив праці та соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці як одного з вирішальних факторів антропогенезу. 

Практичні - сприяти організації самостійної роботи; - розвинути уміння студентів працювати на лабораторних заняттях.