Спеціальність 013 Початко освіта  

Курс "анатомія та фізіологія дитини з основами генетики,  основи педіатрії" читається на 1 курсі у другому семестрі, включає 20 лекційних годин, 52 години практичних занять і 108 годин самостійної роботи. В кінці курсу іспит

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медичних знань» є розглянути анатомо - функціональні особливості органів та систем організму дітей та підлітків, а також процес здійснення нервово – гуморальної регуляції функцій, звернути особливу увагу на будову мовоутворюючого апарату, органу слуху та порушення аналізаторної діяльності людини. Особливістю курсу є його профілактична спрямованість, системний підхід до питання організації первинної профілактики хвороб, формування здорового способу життя дітей і підлітків. Рішення цієї проблеми багато в чому залежить від кваліфікації педагога шкільного закладу, тому що знання по курсу педіатрії необхідні для подальшої роботи з охорони здоров¢я дітей та його зміцненню.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. сформувати вміння та навички творчо мислити, самостійно ставити питання та  вирішувати їх, проводити аналіз топографії органів і стану організму;

2. навчити використовувати глибокі і систематичні дослідження закономірностей розвитку і функціонування систем організму в її віковій динаміці;

3. вивчити механізми  спадкової передачі ознак, тератогенного впливу факторів зовнішнього середовища на функціональний стан організму та можливості їх кореляції;

4. проаналізувати вікові особливості розвитку вегетативних функцій, обміну речовин і енергії для надання фізіолого – гігієнічних рекомендацій до організації учбового процесу;

5. ознайомити студентів з фізіологічними механізмами психічних процесів, що є основою нервової регуляції організму;

6. розкрити особливості нервової системи та ВНД, їх особливе значення у регулюванні всіх процесів життєдіяльності організму та поведінки людини;

7. ознайомити студентів з особливостями розвитку ендокринної системи дитини і морфофункціональними особливостями організму підлітка в період статевого дозрівання, бо саме в цей час учбово - виховна робота зі школярами стає найбільш складною;

8. сформувати у студентів уявлення про цілісність та взаємоузгодженість систем організму у забезпеченні гомеостатичної функції;

9. розглянути здоров’я, фізичний розвиток  і фізичне виховання дітей та зосередити основну увагу на особливостях розвитку дітей шкільного віку;

10. вивчити хвороби дітей, їх перебіг, ускладнення, принципи лікування, профілактику;

11. засвоїти основи гігієни різних органів і систем для формування здорової дитини та гігієнічні основи харчування, як одну з найважливіших складових здоров’я дитини;

12. сформувати вміння санітарно – освітньої роботи з дітьми, щодо виховання гігієнічних навичок та з батьками;

13.розглянути гігієну оточуючого середовища, вимоги до устрою дитячого закладу, ділянки, на якій він розташований, приміщень, залежно від призначення.