Навчальна дисципліна "Історія середніх віків" викладається на ІІ курсі історичного факультету у III семестрі.

Метою вивчення дисципліни є формування чіткого уявлення про значення феодального періоду в історії Європи, а також місця середньовічної Західної Європи в історії світової цивілізації.

У ході вивчення навчальної дисципліни : 1) увагу буде приділено вивченню історії окремих країн Західної Європи в епоху Раннього і Високого Середньовіччя (VXV ст.); 2) визначенню етапів становлення західноєвропейських країн у VXV ст. та їх особливостей; 3) здобувачі оволодіють основними дефініціями основоположних понять доби Середньовіччя; 4) визначено спільні та відмінні риси у розвиткові окремих європейських регіонів (західного, південно-західного, центральноєвропейського, північного); 5) проаналізовано середньовічні джерела, праці відомих медієвістів; 6) охарактеризовано культурний розвиток європейських народів у середні віки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3,5 кредити ЄКТС 105 годин.