ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Рік підготовки: 1

Семестр: 1, 2

Кількість кредитів: 5

Загальна кількість годин: 150

Призначення навчальної дисципліни.

Дисципліна є необхідним підґрунтям для професійної діяльності майбутнього викладача. Запропонований курс передбачає використання акціональної методики викладання французької мови. Використання аудіо- та відеоматеріалів сприяє активному розвитку читання, аудіювання, правильній вимові звуків, слів, речень, текстів, а також вивченню соціокультурних особливостей Франції.

Мета вивчення навчальної дисципліни.

Здобуття студентами теоретичного мінімуму з фонетики французької мови (кількість та якість звуків, особливості інтонаційного строю), та насамперед, здобуття ними практичних навичок та умінь правильної вимови.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

1. засвоєння студентами систематичних знань з предмету;

2. ознайомлення з фонетичними особливостями французької мови та її специфікою у порівнянні з  іншими відомими студентам мовами;

3. опановування та вдосконалення практичних навичок вимови окремих звуків, слів, синтагм;

4. формування навичок фонетичного членування речення та тексту;

5. стимулювання  самостійної роботи студентів.