Курс розроблений для здобувачів 1-3 року навчання рівня вищої освіти першого (бакалаврського) спеціальності 035 Філологія.

Кількість кредитів на 3 курсі – 10.

Загальна кількість годин – 300 (110 годин практичних занять, 180 годин самостійної роботи). 

Вид семестрового контролю: залік.

Метою курсу є : формування сталих навичок усного та писемного спілкування іноземною мовою; створення мовної бази, достатньої для здійснення кваліфікованого двобічного усного та письмового перекладу.