Навчальна дисципліна викладається у першому семестрі для здобувачів другого року навчання другого освітнього рівня спеціальності  014  Середня освіта (Біологія), 091 Біологія. 

Предмет практики: практичні навички з фаху, формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності у сфері біологічних наук.

Мета практики: вдосконалення, поглиблення та закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих здобувачами під час слухання навчальних теоретичних та практичних курсів на природничому факультеті, ознайомлення з роботою науково-дослідних інститутів.

Завдання практики:

- закріплення та поглиблення знань, які отримані на лекціях, семінарських та лабораторних заняттях при вивченні загально-біологічних курсів та дисциплін;

- вироблення і закріплення навичок роботи у колективі і організаційної роботи;

- залучення здобувачів до самостійної науково-дослідної роботи;

- отримання практичних навичок роботи у проведенні лабораторних досліджень біологічних напрямків;

- оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації;

- формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації;

- збір матеріалів для виконання науково-дослідної роботи.