Засвоєння дисципліни «Основи біології і генетики людини» здобувачами передбачає вивчення організації живої матерії за рівнями: молекулярно-генетичному, клітинному, організменному. Це дозволить студентам детально ознайомитися з фізіологічними процесами, явищами та механізмами, які забезпечують життєдіяльність людини та визначають діапазон її функціональних можливостей, з урахуванням специфіки організму людини. Знання біології клітини, розмноження, основ генетики  та закономірностей морфо-функціональної організації організму людини є важливою складовою загальної фахової підготовки майбутнього фахівця у галузі психології.

     Заняття з дисципліни «Основи біології і генетики людини» проводяться серед студентів першого курсу факультету психології і соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, спеціальності "053 Психологія" у першому семестрі. Загалом, предмет включає 90 годин, з яких 6 лекційні та 30 - лабораторні.

     Метою вивчення дисципліни «Основи біології і генетики людини» є: засвоєння здобувачами загально-біологічних закономірностей онтогенезу людини  та ролі спадковості і середовища у даному процесі, а також у розвитку фізичних і психічних особливостей дитини; анатомо-функціональних особливостей органів та систем організму дітей та підлітків, а також процесу здійснення нервово – гуморальної регуляції функцій та ознайомлення студентів з основними закономірностями успадкування ознак, механізмами їх передачі, мутаційними проявами та залежністю від них функціонального і психічного стану людини. 

      Слід зазначити, що під час вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти вміннями та навичкиами самостійно проводити аналіз топографії органів і стану організму, засвоїти фізіологічні механізми психічних процесів, що є основою нервової регуляції організму; навчитися використовувати глибокі систематичні дослідження закономірностей розвитку і функціонування систем організму в її віковій динаміці та вивчити механізми  спадкової передачі ознак, тератогенного впливу факторів зовнішнього середовища на функціональний стан організму та можливості їх кореляції.