Курс викладається здобувачам другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 091 "Біологія" у 2 семестру 1 (5) курсу обсягом 4 кредити: 10 лекційних годин, 32 години практичних робіт та 78 годин самостійної роботи.

Форма підсумкового контролю — залік.

У курсі випрацьовується низка компетентностей та професійних вмінь відповідно до освітнього стандарту, зокрема, використання біостатистичних методів під час біологічних досліджень, їх можливості та обмеження; застосування прийомів цифрової статистичної обробки та комп’ютерного моделювання.
.