Навчальна дисципліна "Теоретичні основи паразитології " викладається  здобувачам вищої освіти другого рівня (магістерського) навчання:  галузі знань 01 Середня освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

Курс викладається у II семестрі

На вивчення навчальної  дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити), з них лекцій - 20 годин, лабораторних робіт - 20 годин та 80 годин на самостійну  роботу.

Предмет  охоплює основні теоретичні поняття та визначення медичної та ветеринарної  паразитології;  представлений у 3  розділах: протозоологія, гельмінтологія, арахноентомологія. Вивчається  морфо-анатомічна будова, життєвий цикл паразита, патогенна дія, захворювання та ін. 1111 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Паразитології»є поглиблення теоретичних знань студентів  про сутність і прикладні аспекти медичної та ветеринарної паразитології. Узагальнення інформації про основні паразитарні захворювання, вивчення взаємодії між паразитом та хазяїном, вдосконалення знань про профілактику та сучасні засоби лікування паразитарних захворювань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Паразитології» є створення системного підходу щодо розуміння паразитичних організмів на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію в системі хазяїн-паразит; формування поглядів на еволюцію паразитів, як складову частину природи; розширення уявлення  про цикли розвитку вільноіснуючих і паразитичних тварин різних таксономічних груп; створення єдиної системи знань про зваємозв’язки між живими організмами.