Дисципліна «Логоритміка (з іграми в логопедичній роботі)» викладається на ІІІ курсі в І семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 «Спеціальна освіта» в наступному обсязі: лекції – 20 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 72 год.

Метою викладання навчальної дисципліни «Логоритміка (з іграми в логопедичній роботі)» є вивчення науково-теоретичних основ цілісного уявлення про своєрідність впливу і специфіку поєднання музики, ритму й рухів у логопедичній ритміці, вивчення методів і засобів логоритміки у корекційно-виховному процесі дітей з психофізичними вадами й порушеннями мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логоритміка (з іграми в логопедичній роботі)» є:

1.   Вивчення діяльності рухового аналізатора людини;

2.   Вивчення особливостей порушень загальної та дрібної моторики у осіб із різноманітними мовленнєвими вадами;

3.   Вивчення принципів та засобів логоритмічного (музично-ритмічного) виховання в системі реабілітаційних методик.