Дисципліна  "Психолого-педагогічні основи логопедії з історією» викладається на ІІ курсі в І семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 «Спеціальна освіта» в наступному обсязі: лекції – 20 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 72 год.

Метою викладання навчальної дисципліни "Психолого-педагогічні основи логопедії з історією» є: формування у здобувачів теоретико-методологічних знань про дислалію, причини, що її викликають, шляхи її подолання та попередження; формування у здобувачів практичних навичок роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Психолого-педагогічні основи логопедії з історією» є:

1.     Сформувати наукові уявлення про дислалію, причини, що її викликають, шляхи її подолання та попередження;

2.     Сформувати практичні навички роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики порушень мовлення.

3.     Забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей, які мають порушення мовлення.

4.     Сформувати усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності.