Навчальна дисципліна вільного вибору вивчається на другому (магістерському) рівні освіти


Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедія » є озброїти студентів системою загальнодидактичних та спеціальних професійних знань, сформувати уявлення про структуру порушеного психофізичного розвитку, про засоби попередження, виявлення та усунення різних мовленнєвих вад у дітей та дорослих, що забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне навчання та освіту.


Дисципліна викладається у ІІ семестрі