Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» («магістр»), галузі знань 01 Освіта   спеціальності 014 Середня освіта(Фізична культура).

    На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС 210 годин.