Обов’язкова навчальна дисципліна «Українська література ІІ-ої половини ХІХ ст.» складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка,  спеціальності –  014 Середня освіта (Українська мова і література)

Курс «Українська література ІІ-ої половини ХІХ ст.» посідає важливе місце в системі професійної підготовки фахівця-словесника. Він спрямований на зацікавлення здобувачів освіти художнім твором як специфічним засобом пізнання художньої картини світу й людини в ньому, одним із чинників формування української ідентичності майбутнього вчителя, поглиблення навичок аналізу художнього тексту з урахуванням індивідуальної творчої манери (стилю) письменника в контексті цього періоду та з позицій новітніх методик прочитання тексту. Предметом вивчення курсу є закономірності розвитку української літератури ІІ половини ХІХ ст.