Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) та Спеціальність 091 Біологія 


Курс "Вікова анатомія і фізіологія" читається на 4 курсі у другому семестрі, включає 10 лекційних годин, 20 годин лабораторних занять і 45 годин самостійної роботи. В кінці курсу залік. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Вікова анатомія і фізіологія” є вивчення вікових особливостей будови та функцій основних фізіологічних систем організму людини, розвитку дитячого організму, характеристика окремих вікових періодів та гігієна навчально-виховного процесу у школі.
 Основними завданнями:

 1. Допомогти студентам вдосконалити знання з анатомії та фізіології людини враховуючи віковий функціональний аспект розвитку організму;
 2. Ознайомити за науковими джерелами, до яких можна звернутись для постійного вдосконалення професійних якостей майбутнього вчителя.
 3. Навчити студентів застосовувати методи фізіологічних досліджень до вивчення інших наук та в практиці.
 4. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості будови та гігієни дитячого організму, що має виключне значення для студентів – майбутніх педагогів.
 5. Вивчити вікові особливості організму людини та її функціональні можливості.
 6. Створити базу знань з вікової фізіології та шкільної гігієни для вивчення учбових дисциплін біологічного профілю на старших курсах.
 7. Розкрити вікові закономірності розвитку та функціонування фізіологічних систем організму людини.
 8. Розширити уявлення про роль вивчення вікової фізіології та шкільної гігієни для вдосконалення та особливого підходу в плануванні шкільного навантаження.
 9. Оволодіти методиками простіших фізіологічних вимірювань (антропометрії, фізіометрії, спірометрії, динамометріії, пульсометрії, тонометрії та інш.), фізіологічних експериментів.
 10. Навчити дотримуватись вимог щодо вузівської системи навчання.
 11. Сприяти удосконаленню вмінь самостійно працювати над програмним матеріалом.