Курс "Основи медичних знань" читається на 2 курсі у другому семестрі, включає 12 лекційних годин, 24 години практичних занять і 54 годин самостійної роботи. В кінці курсу іспит. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медичних знань» є ознайомлення студентів з основами медичної допомоги; навчити правильно поводити себе в ситуаціях, пов’язаних із загрозою для життя; навчити оцінювати стан здоров’я дитини та надавати першу медичну допомогу, а також підготовка висококваліфікованих фахівців, професійного педагогічного персоналу шкільних закладів і надати студентам основні знання про фізіологічні процеси, та вікові особливості організму, що розвивається, його взаємодію з навколишнім середовищем. Озброїти розумінням закономірностей процесів в організмі, які відбуваються у травматичних ситуаціях.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. розглянути здоров’я, фізичний розвиток і фізичне виховання дітей та зосередити основну увагу на особливостях розвитку дітей шкільного віку;

2. сформувати у студентів вміння надавати першу допомогу при нещасних випадках і травмах та уявлення про ознаки цих станів, профілактичні заходи;

3. оволодіти засобами парентерального введення лікарських препаратів: внутрішньом’язово, підшкірно;

4. оволодіти навиками вимірювання температури тіла людини, пульсу, артеріальний тиск;

5. володіти навичками долікарської диференціальної діагностики раптових захворювань дітей;

6. обирати методи надання першої допомоги хворій дитині;

7. проводити профілактичні заходи щодо попередження дитячої захворюваності;

8. сформувати вміння санітарно – освітньої роботи з дітьми, щодо виховання гігієнічних навичок;

9. сприяти розширенню світогляду, формуванню медико-педагогічного підходу до гострих проблем навчання, виховання та охорони здоров’я дітей з урахуванням їх вікових та особистих можливостей.