Дисципліна вільного вибору.

Спеціальність 035 Філологія (Українська мова і література); редагування і журналістика.

Курс третій.

Навчальний рік 2020/2021.

Лекції 22 год.

Практичні 32 год.

Самостійна робота 81 год.

Форма підсумкового контролю - залік.