Програма вибіркової навчальної дисципліни «Прикладна легка атлетика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити  ЄКТС 120 годин.