Призначення дисципліни «Проєктування (за фахом)» полягає у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця в області дизайну; підготовка студентів до практичного застосування отриманих знань, формування системи знань і вмінь з технології ведення роботи при виконанні художніх творів та дизайнерських проєктів; розвиток образного мислення; мати уяву про сучасні методи в проєктуванні об’єктів дизайну, володіння послідовністю розробки дизайн-проєкту; формування теоретичних знань і придбання практичних навичок роботи студентів в процесі роботи над проєктом верстки видань різних типів (для графічних дизайнерів).

Метою викладання навчальної дисципліни «Проєктування (за фахом)» є теоретична та практична підготовка студента до подальшої професійної діяльності в галузі дизайну (за фахом); забезпечення методикою проєктування дизайн-об`єктів, а також оволодіння основними принципами, методами і прийомами роботи над дизайн- проєктом; визначення особливостей створення дизайн-проєкту за обраною темою; навчити проводити роботу по цільового збору, аналізу вихідних даних, підготовчого матеріалу, виконувати необхідні перєдпроєктні дослідження; сприяти оволодінню класичними образотворчими і технічними прийомами, матеріалами та засобами проєктної графіки та макетування; розвивати креативне мислення студентів щодо проєктування об’єктів дизайну (за фахом); формування професійної компетенції майбутнього дизайнера в галузі дизайну одягу, графічного дизайну, дизайну середовища.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Проєктування (за фахом)» є формування готовності і здатності самостійного вирішення задач проєктування; володіння практичними навичками різних видів образотворчого мистецтва і засобів проєктної графіки; освоєння студентами основних методів і засобів дизайн – проєктування на практичних заняттях, вивчення типології об'єкта в дизайні; формування у студентів образно-конструктивного мислення; ознайомити з методологією дизайнерських досліджень і професійною термінологією; забезпечити фундаментальну підготовку кваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями в галузі дизайн-проєктування та комп'ютерної графіки предметно-просторового середовища, які професійно володіють технологією проєктної діяльності і здатних до самостійної науково-дослідної, художньо- творчої та педагогічної діяльності в галузі графічного дизайну, дизайна одягу, дизайну середовища.