Дисципліна вивчає функціональну роль окремих частин рослинного організму; основні фізіологічні механізми: фотосинтез, дихання, водний та мінеральний обмін; спеціалізований метаболізм рослин; онтогенетичний розвиток рослин; механізми адаптації рослин до несприятливих умов.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: набуття студентами сучасних теоретичних знань з фізіології рослин та практичних навичок, необхідних для професійної діяльності в галузі біології.

 Завдання вивчення навчальної дисципліни:

  1. формування цілісного уявлення про особливості функціонування рослинного організму;
  2. зв'язок фізіологічних функцій та метаболічних систем у рослині;
  3. регуляцію фізіологічних функцій в системі цілісного організму;
  4. зміни у фізіологічних процесах за дії факторів навколишнього середовища;
  5. особливості перебігу біохімічних процесів у рослинному організмі.

Дисципліна розроблена для здобувачів першого (бакалаврського) рівня

Спеціальності 014 Середн я освіта (Біологія) та 091 Біологія

Викладається у другому (весняному) та першому (осінньому) семестрі