Дисципліна "Мовленнєві порушення, їх профілактика та корекція" викладається на 2 курсі в 4 семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знать 01Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (лекції 12 годин, практичні-12 годин, самостійна робота -96 годин); на 2 курсі в 6 семестрі для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знать 01Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта (лекції -20 годин, практичні-34 години, самостійна робота -66 годин)

Метою викладання навчальної дисципліни «Мовленнєві порушення ,їх профілактика та корекція » є озброєння студентів системою загальнодидактичних та спеціальних професійних знань, формування уявлення про структуру порушеного психофізичного розвитку, про засоби попередження, виявлення та усунення різних мовленнєвих вад у дітей та дорослих що забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне навчання та освіту.

 В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:

-Знати теорію і практику корекційно-педагогічних процесів;

-Знати цілі, принципи, зміст навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

-Володіти ефективними методами, формами, прийомами корекційного навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами.

- Знати сучасні досягнення науки та практики в галузі спеціальної та інклюзивної освіти;

-Володіти сучасними методами і технологіями діагностичної, корекційної, реабілітаційної роботи з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку, а також труднощі в навчанні.