Дисципліна "Технології логокорекційної роботи  з дітьми зтяжкими порушеннями мовлення" викладається на 1 курсі в 2 семестрі для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка спеіальності 016 Спеціальна освіта (лекції- 12 годин,  практичні 18 годин, самостійна робота -90 годин)

Метою вивчення навчальної дисципліни є   формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти професійних компетенцій в області логопедичних технологій обстеження і корекційної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.
Основними завданнями вивчення  дисципліни «Технології логокорекційної роботи  з дітьми  з тяжкими порушеннями мовлення» є формування теоретичних знань та практичних умінь та навичок використовувати діагностичні та корекційні технології у логопедичній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.

В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен знати:
-технології логокорекційної роботи при складних порушеннях мовленнєвої діяльності;
- етапи обстеження і корекції мовлення дітей із ТПМ;
- основні вимоги до діагностичного та мовного матеріалудля дітей із ТПМ;
вміти:
-використовувати у практичній діяльності сучасні технології корекції дихання, звуковимови, голосу, темпу, ритму мовлення;
- підбирати  діагностичний та матеріал для корекції мовлення у дітей із ТПМ;
-аналізувати педагогічну та медичну документацію дітей із ТПМ.