Навчальна дисципліна «Інтеграційні процеси в Європі» є дисципліною вільного вибору для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Загальна кількість годин – 90 (3 кредити ECTS). Розрахована на 16 годин лекцій, 14 годин семінарських занять і 60 годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання. Форма семестрового контролю ‒ залік.

Призначення навчальної дисципліни. В історичному контексті навчальна дисципліна «Інтеграційні процеси в Європі» знайомить здобувачів вищої освіти з етапами розвитку європейської ідеї, європейської інтеграції, становлення Європейського Союзу, включаючи аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників як факторів розвитку інтеграційних процесів на Європейському континенті. У теоретичній площині курс розкриває основні методологічні підходи й сучасні концепції європейської інтеграції. Він покликаний підвищити обізнаність здобувачів вищої освіти з питань, пов’язаних з історією європейських інтеграційних процесів і ґрунтовніше зрозуміти пріоритетні завдання з метою покращення взаємовідносин між Україною та ЄС. 

 Мета вивчення навчальної дисципліни «Інтеграційні процеси в Європі»: комплексний аналіз європейської ідеї та процесів європейської інтеграції після Другої світової війни в історичній, теоретичній і практичній площинах; визначення етапів та особливостей комунітарних практик і зовнішньої політики Європейського Економічного Співтовариства, його трансформації в Європейський Союз; з’ясування основних проблем і перспектив розширення ЄС.

 Завдання вивчення навчальної дисципліни «Інтеграційні процеси в Європі»: 1) аналіз культурно-цивілізаційних чинників інтеграційних процесів на Європейському континенті; 2) вивчення витоків інтеграційних процесів у Європі після Другої світової війни: утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства та Євроатому; 3) з’ясування основних етапів розвитку європейських інтеграційних процесів, причин трансформації ЄЕС в Європейський Союз, динаміки його розширення; 4) вивчення основних інтеграційних теорій і моделей європейської інтеграції; 5) ознайомлення з правовою системою ЄС, організацією діяльності та основними повноваженнями Європейської Ради, Ради Міністрів, Єврокомісії, Європарламенту, Суду та інших органів ЄС; 6) аналіз критеріїв вступу країн до ЄС; Європейської політики сусідства і шляхів її реалізації; 7) з’ясування масштабів і перспектив співпраці України з Європейською спільнотою, проблем і перспектив набуття Україною членства в ЄС ‒ від асоційованого до повноправного; 8) ознайомлення з широким колом вітчизняної та зарубіжної літератури з євроінтеграційної тематики; 9) оволодіння основними методами і методиками історичного дослідження, використання їх для аналізу процесів і явищ в історії європейської інтеграції.