Дисципліна «Цитологія, гістологія з основами ембріології» викладається на І курсі в І семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань  01 Освіта/Педагогіка освітніх програм "здоров'я людини та практична психологія" та "Хімія та біологія в закладах освіти" в наступному обсязі: лекцій - 20год., лабораторних занать - 28 год., самостійної роботи - 72год.

Метою викладання навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія з основами ембріології» є  засвоєння теоретичних основ курсу, формування загальної та предметної компетентності, оволодіння знаннями  про клітину як структурну, функціональну і генетичну одиницю живого, вивчення структур та функцій всіх типів тканин, оволодіння знаннями з основ ембріології.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія з основами ембріології» є: знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної цитології; висвітлення основних етапів, сучасних положень та перспектив розвитку клітинної теорії; виявлення структурно-функціональних взаємозв’язків між елементами системи клітини; формування уявлень про еволюцію клітини та її окремих структур і функцій; визначення значення ембріології і гістології як загальнобіологічних наук; ознайомлення з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної ембріології і гістології; з’ясування основних етапів ембріогенезу та диференціації ембріональних зачатків у різних видів тварин;  виявлення структурно-функціональні взаємозв’язки між типами тканин і їх будовою; формування уявлення про рівні структурної організації тваринного організму та їх морфофункціональні особливості.

.